Vizija in izzivi poučevanja prihodnjih generacij

29. november - 1. december 2018,

M hotel, Ljubljana


Prijavi se na konferenco!
O mednarodni konferenci > Program konference

Sreda, 29. november 2017,  Domus Medica (Dunajska 162), Ljubljana


14:00-20:00

Domus Medica (Dunajska 162)

Seminar
UČNO IN VEDENJSKO ZAHTEVNI OTROCI – NAŠ IZZIV

Učitelji/vzgojitelji in starši v sodelovanju in dialogu -
„POSEBNA“ KOMUNIKACIJA S F„POSEBNIMI“ STARŠI „POSEBNIH“ OTROK

Mateja Petric, univ. dipl. pedagoginja in učiteljica,
Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto

Otroci z motnjo pozornosti in impulzivnostjo (ADHD) ter avtizmom
 Radovan Radetić, univ. dipl. sociolog, družinski terapevt in mediator

Odmor

Učno in vedenjsko zahtevni otroci kot socializacijski problem
Izr. prof. dr. Vesna Vuk Godina, doktorica socioloških znanosti,
Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru


Vzgoja (šola) v potrošniški, narcistični družbi
mag. Katarina Vodopivec Kolar, učiteljica na Osnovni šoli Domžale

Seminar vodi: Mojca OrelČetrtek, 30. november 2017, M hotel (Derčeva ulica 4)

Program je v nastajanju, možne so določene spremembe. Pridružujemo si pravico do spremembe programa.

08:00-09:00

Prihod in registracija udeležencev

09:00-11:00

M hotel, prostor E

OTVORITEV KONFERENCE


EDUvision 2017

"Sodobni pristopi poučevanja prihodnjih generacij"


PLENARNA PREDAVANJA

Generacija Z - izziv za učitelje

Sonja Golob (Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma)

Moč slike u kreativnoj edukaciji

Snežana Milenković
(Department of Psychology, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad)


Pravila in vrednote sobivanja
Mojca Drev Uranjek
(Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije)


Mobilna aplikacija go2GO kot turistični produkt učencev
OŠ Frana Erjavca Nova Gorica

Helena Cizej (OŠ Frana Erjavca Nova Gorica)

Inovativen vzgojitelj – ustvarjanje lastnih didaktičnih igrač
Nika Marenče (Vrtec pri OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica)

Vodi: Mojca Orel

11:00-11:30

 Odmor (kava, čaj, voda, sok)

11:30-14:00

Prostor J

VZGOJA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ (VITR) IN POUK V ZUNANJEM OKOLJU (OUTDOOR LEARNING)

Plenarni predavanji


Vzgoja in izobraževanje za predanost trajnostnemu razvoju
Greta Černilogar (Šolski center Nova Gorica)

Spodbujanje učenja na prostem z različnimi didaktičnimi pristopi
Monika Hajdinjak (OŠ Cankova)

Predavanja

Učna gozdna pot Srjanski hrib
Jana Šturm (OŠ Šenčur)

Naravoslovni dan: Učni vrtovi pri Sv. Rupertu
Simona Čuček (OŠ Voličina)

Zeliščarski krožek v osnovni šoli
Regina Dobaja (OŠ Voličina)

Skrb za rastline v 1. razredu
Janja Horvat (OŠ Beltinci)

Evropski teden zmanjševanja odpadkov na osnovni šoli
Tanja Bogataj (OŠ Šenčur)

Eko življenjski slog od malih nog
Erika Golob (OŠ Karla Destovnika-Kajuha)

Šolski vrtiček učencev s posebnimi potrebami
Simona Štempihar (OŠ Helene Puhar Kranj)

Vodi: Katarina Vodopivec Kolar 


Prostor EF

KOMUNIKACIJA IN RAZVOJ OSEBNOSTI

Plenarna predavanja

Učinkovita komunikacija in obvladovanje konfliktnih situacij z zaznavnimi položaji
Staša Krstić Florjanič (Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana)

Lik učitelja in njegov profesionalni razvoj
Maja Štempihar (Srednja šola Jesenice)

Jesu li temperament i samoregulacija značajni prediktori teškoća s mokrenjem predškolske djece?
Sanja Tatalović Vorkapić (Učiteljski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci)
Duška Srdić (Vrtič Rijeka)


Predavanja

Psihološki portfolio kot način večje integracije psiholoških in socialnih razvojnih sprememb v adolescenci
Katarina Kovač (Srednja šola za oblikovanje in fotografijo)

Razvoj osebnosti učenca skozi učenje socialnih veščin pri oddelčnih urah
Veronika Koščak (OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljan)

Simbioz@ od 6 do 99 let
Katja Mejač (OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice)

Spodbujanje prostovoljstva skozi učno pomoč
Monika Čeh (Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola)

Vpliv proste igre na razvoj komunikacijskih veščin otrok v predšolskem obdobju
Ana Bukovec Krenn (Vrtec Galjevica)

Zgodovinski razvoj jezika, retorike, argumentacije in konflikta z vidika komunikacije
Jernej Šoštar (OŠ Nove Fužine)

Vodi: Nika Marenče 

Prostor D

SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI

JEZIKOSLOVJE

Plenarno predavanje


Igra vlog kot metoda izkustvenega učenja pri jezikovnem pouku slovenščine
Tanja Brčić Petek (Konservatorij za glasbo in balet Maribor)

Predavanja

»Slova je kul« oz. učinkovito in ustvarjalno utrjevanje poglavij iz slovnice
Jana Pertot Tomažič (OŠ Domžale) 

Bralni klub: interesna dejavnost za slabše bralce
Andreja Drolc (Oš Braslovče)

Motiviranje dijakov za branje skozi medgeneracijsko sodelovanje
Nina Stopar (Srednja šola Domžale)

Nega bralne kulture v srednji šoli
Janja Florjančič (Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola)

Uporaba IKT pri delu z učenci z disleksijo
Karmen Posedel Golob (II. osnovna šola Žalec)

Poučevanje literature skozi video klipe
Alenka Gortan (Gimnazija Velenje)

Nega bralne kulture, vzgajanje bralcev
Jovita Kovač (OŠ Ob Dravinji Slovenske Konjice)

Prostovoljstvo s primerom medvrstniškega poučevanja
Andreja Longer (OŠ Jakoba Aljaža Kranj)

Teden detektivstva pri pouku slovenščine
Barbara Bajželj (OŠ Frana Saleškega Finžgarja Lesce)

Vodi: Jana Pertot Tomažič

14:00-15:00

 Odmor (kava, čaj, voda, prigrizek)

15:00-17:00

Prostor J

PRILAGAJANJE IZOBRAŽEVANJA NOVIM TEHNOLOGIJAM

Plenarna predavanja


LEGO Mindstorms EV3 v fiziki
Marko Rožič (Srednja šola Črnomelj)

Analiza dejavnikov vpliva na digitalne kompetence učiteljev
Mojca Borin (OŠ Draga Kobala Maribor)
Irena Nančovska Šerbec (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta)


Spletno orodje Padlet kot učni pripomoček
Nina Štramec (OŠ Draga Kobala Maribor)

Spletno orodje StudyStack kot učni pripomoček
Tanja Vintar (OŠ Draga Kobala Maribor)

Predavanja

Animirana računalniška igra kot učni pripomoček
Boštjan Kernc (OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem)

Razvoj digitalnih kompetenc v osnovni šoli
Vesna Mrkela (OŠ Draga Kobala Maribor)

Vodi: Jurij ŽeleznikProstor EF

KOMUNIKACIJA IN RAZVOJ OSEBNOSTI

Predavanja


Projektna jezikovna kopel: Pozor! Zverjasec na delu!
Veronika Tavčar (OŠ Petrovče)

Preventivni program »Jaz zmorem, ti zmoreš, midva zmoreva več«
Dimitrij Banda (OŠ Naklo)

Dobra komunikacija v podjetju – je to ključ do uspeha?
Meta Arnež (Šolski center Kranj, Srednja tehniška šola)

Kako do dobrega odnosa učenec – učitelj?
Vesna Pangerl Marolt (OŠ Glazija Celje)

Delo z dijaki v stiski prinaša v sodobno šolo nov izziv
Nina Kokol (Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola)

Neverbalne specifične učne težave in učenje desetiških enot
Nina Čuček (OŠ Voličina)

Most prijateljstva, od našega sveta do vašega
Regina Zavec (OŠ Horjul)

Programiranje z igranjem vlog
Katja Kastelic (Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana)

Vodi: Nika Marenče

Prostor D

SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI

JEZIKOSLOVJE

Predavanja


Slovensko ljudsko glasbeno izročilo v šoli malo drugače
Adriana Gaberščik (OŠ Miška Kranjca Ljubljana)

Je lahko zabavno tudi pri slovenščini?
Lidija Pogačnik Kodrun (II. Osnovna šola Celje)

Odklonska in patološka oblika spolnosti literarnih likov
Nuša Fujan (Srednja šola Domžale)

Razvijanje bralne kulture v srednjem strokovnem in poklicnem izobraževanju
Miran Štempihar (Srednja šola Jesenice)

Zgodba je lahko zdravilo
Valda Janjanin (Vrtec Vodmat, Ljubljana, bolnišnični oddelki)

Izberi, naredi, uporabi - razvoj govora in motorike z roko v roki
Suzana Gorup (OŠ Šturje Ajdovščina)

S knjigo na poti
Nataša Toplak (OŠ Janka Kersnika Brdo)

Učitelj in pravljica - z roko v roki
Aleksandra Kolar (Osnovna šola Janka Kersnika Brdo)

Vodi: Jana Pertot Tomažič

17:00-17:15

 Odmor (kava, čaj, voda)

17:15-19:30

Prostor J

PRILAGAJANJE IZOBRAŽEVANJA NOVIM TEHNOLOGIJAM

Predavanja


Mobilne aplikacije in spletni GIS za popestritev pouka geografije
Karmen Lešnik (OŠ Dobrna)

Promocija šole z virtualno realnostjo
Nejc Grošelj (OŠ Idrija)

Medpredmetne digitalne kompetence
Stanislava Letonja (OŠ Dušana Flisa Hoče)

Digitalne kompetence pri tujem in maternem jeziku
Danijela Metličar Vukmanič (OŠ Dušana Flisa Hoče)

Uporaba novih tehnologij kot sredstvo motivacije pri pouku športne vzgoje
Tomaž Bernard (Srednja šola Jesenice)

Blog v šoli
Lea Arnejšek (OŠ Zadobrova)

Kako uspešno pripraviti, izvesti in zaključiti mednarodni projekt Erasmus+
Matija Pustovrh (Gimnazija Šentvid)

Učenje programiranja s projektnim delom
Jurij Železnik (Gimnazija Bežigrad, Ljubljana)

Vodi: Jurij Železnik


Prostor EF

KOMUNIKACIJA IN RAZVOJ OSEBNOSTI

Plenarni predavanji


Kvantitativna analiza interesa učitelja sa kompetencijama primjene glazbe u radu s djecom s posebnim potrebama
Mirna Marić, Sanja Tatalović Vorkapić, Julijana Blažina (Učiteljski fakultet u Rijeci)

Razvijanje učne motivacije pri učencih s posebnimi potrebami
Mojca Kralj (OŠ Glazija Celje)

Predavanja

Drugačnost ni dolgočasna, je pisana: Otroci z MAS – Aspergerjevim sindromom v šoli
Marijana Benedičič (OŠ Šenčur)

Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja
Nina Čelešnik Kozamernik (Center IRIS)

Branje s štirinožnim prijateljem - Motivacijsko branje pri otrocih s posebnimi potrebami
Jožica Založnik (OŠ ob Dravinji, Slovenske Konjice)

Raznolikost poučevanja in dela v šoli s prilagojenim programom
Brigita Pinter (II. Osnovna šola Žalec)

Tranzicijski individualiziran program – priprava ciljne populacije vključene v projekt Program dodatnega usposabljanja
Mija Plevnik (CIRIUS Vipava)

Ko dijak postane učitelj
Romana Kolar (Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana)

Od kvadrata do različnih figur
Petra Šuman (OŠ Voličina)

Vodi: Kaja Lenič

Prostor D

SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI

JEZIKOSLOVJE

Plenarno predavanje


Izzivi pri poučevanju slovnice angleškega jezika
Manca Omahen Majnardi (Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad-Ljubljana)

Predavanja

A Study of English Teaching Problems of English Teachers in Government Primary Schools in Chittagong, Bangladesh
Korunananda Sramon (Graduate School Mahachulalongkornrajavidyalaya University)

Sodelovalno učenje pri pouku angleščine v prvem razredu
Melita Langus Peterlin (OŠ Domžale, Podružnica Ihan)

Povezava projektov EPI Reading Badge in Reading is Fun za razvoj bralnih sposobnosti
Merita Korenica (OŠ Trnovo)

Kako spodbujati govorjenje pri učenju tujih jezikov?
Veronika Vizjak (Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana)

Pa ne že spet spis!
Sonja Videčnik (OŠ Horjul)

Angleška bralna značka v osnovni šoli
Maja Vovk (OŠ Božidarja Jakca Ljubljana)

Branje omogoča kompleksen pogled na svet« (Branje pri pouku angleščine na ZGNL)
Sabina Gramc Lokar (Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana)

Medkulturni dialog na I. OŠ Žalec
Metoda Blagotinšek Turk (I.Osnovna šola Žalec)

Vodi: Martina Golob19:30

Zaključek prvega dne konference
Petek, 1. december 2017


08:00-08:30

Prihod in registracija udeležencev

08:30-09:30

M hotel, Prostor F

EDUvision 2017

"Sodobni pristopi poučevanja prihodnjih generacij"


UVODNI POZDRAV


PLENARNA PREDAVANJA

What Education should not Forget to Deliver

Axel Zahlut (ENIS Austria)

Šolski preventivni program To sem jaz: razvoj socialno-emocionalnih kompetenc in izzivi preventivnega delovanja v šolskem kontekstu
Nataša Sedlar Kobe, Ksenija Lekić, Nuša Konec Juričič, Petra Tratnjek, Domen Kralj Alenka Tacol
(Nacionalni inštitut za javno zdravje)


E-illusion & E-learning: Choreography of LED Lights, Movements and Music in Project-based Multimedia Stage Performance Approach to E-learning
PROJECT LED MOVEMENT / LED'S DANCE

Krunoslav Bedi (School of Civil Engineering, Art and Craft Čakovec),
Matija Varga (Faculty of Teaching Education, University of Zagreb)


Vodi: Mojca Orel

09:30-10:00

 Odmor (kava, čaj, voda, sok)

10:00-13:00

Prostor F

SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI

Plenarna predavanja


Percepcija relevantnosti sodelovanja med »šolami-univerzo-podjetji« z vidika ključnih deležnikov
Vesna Ferk Savec, Špela Hrast (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta)

Učinak simulacija na razumijevanje kemijske ravnoteže kod srednjoškolskih učenika
Snježana Smerdel (Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu)

Ugotavljanje razumevanja agregatnih stanj vode in procesa zmrzovanja vode na submikroskopski ravni po vertikali izobraževanja z uporabo očesnega sledilca
Miha Slapničar, Valerija Tompa, Manja Veldin in Saša A. Glažar (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta)

Izkušnja sodelovanja med »šolami-univerzo-podjetji« z vidika bodočih učiteljev kemije
Špela Hrast in Vesna Ferk Savec (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta)

Predavanja

Opazovanje razvoja fenofaz pri češnji kot primer učenja z raziskovanjem pri predmetu naravoslovje
Luka Praprotnik, Sabina Kralj, Gregor Torkar (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

Učenje z raziskovanjem v 4. razredu OŠ
Lea Florjančič (OŠ Breg)

Razvoj radovednosti in nadarjenosti mladih raziskovalcev
Andrej Grilc (Šolski center Celje)

Kako dijakom, ki jih zanima naravoslovje, dati nekaj več?
Nataša Medved (Srednja šola Domžale)

Razvoj radovednosti in nadarjenosti mladih skozi sodelovanje z mednarodno mrežo šol Parka Škocjanske jame
Benjamina Frank (OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica)

Razvijanje kritičnega mišljenja pri eksperimentiranju pri fiziki
Špela Knez (OŠ Naklo)

Vodi: Vesna Ferk Savec

Prostor D

SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI

Plenarno predavanje


Uvajanje formativnega spremljanja v učeči se organizaciji
Renata Škodnik (OŠ Gustava Šiliha Velenje)

Predavanja

Formativno spremljanje in učenje naravoslovja z modeli
Ana Logar (OŠ Metlika)

Formativno spremljanje v razredu
Zorica Potisk (Gimnazija in srednja šola Kočevje)

Formativno spremljanje v dobro dijaka in učitelja
Marija Holc (Gimnazija Ptuj)

(Ne)uporabnost uvajanja kompetence učenje učenja in njenega formativnega spremljanja pri pouku v gimnazijskem programu srednje šole v praksi
Vera Cunk Manić (Srednja šola Slovenska Bistrica)

Aktivnosti za razvoj in urjenje grafomotorike in finomotorike
Nina Markuš (OŠ Franca Rozmana-Staneta Maribor, POŠ Ivana Cankarja Košaki)

Stili spoznavanja pri osnovnošolcih
Alenka Žnidarič Pešak (JVIZ OŠ Dobrna)

Raziskovalno delo z nadarjenimi učenci
Tanja Pangerc Žnidaršič (OŠ Srečka Kosovela Sežana)

Slepa deklica v gimnaziji, kljub visoki zahtevnosti programa, odlična dijakinja
Judita Čas Krneža (Gimnazija Ravne na Koroškem)

Spoznavajmo Slovenijo - aktivni pri obveznih izbirnih vsebinah
Veronika Lazarini Filo (Gimnazija Bežigrad)

Projekti Erasmus: uporabnost pri pouku
Nika Cebin, Maja Lebar Bajec (Gimnazija Ledina)

Vodi: Ana LogarProstor J

PRILAGAJANJE IZOBRAŽEVANJA NOVIM TEHNOLOGIJAM

Plenarni predavanji


Uporaba interaktivne table in/ali tabličnega računalnika pri pouku angleščine v 1. triletju osnovne šole
Marjana Ražen (OŠ Gorje)

Projektno delo v stroki
Matjaž Cizej (Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije)

Predavanja

Efekti primene aplikativnog softvera u obrazovnom procesu
Boža Miljković, Milinko Mandić (University of Novi Sad, Faculty of Education Sombor, Serbia)

Izdelava izdelka z aplikacijami IKT skozi dva modulna predmeta
Leopold Grahek (Srednja šola Črnomelj)

Projektno učno delo in program SolidWorks
Gregor Cindrič (Srednja šola Črnomelj)

Drugo, drugače, boljše
Rok Škufca (Gimnazija Ledina)

Programirajmo v vseh srednjih šolah
Mojca Tomažin (Ekonomska in trgovska šola Brežice)

Quizizz in formativno spremljanje
Miha Ribič (OŠ Draga Kobala Maribor)

Lego Mindstorms in RoboCup Junior Reševanje Črta
Špela Jenko (OŠ Šenčur)

Notranja motivacija in kreativnost pri izobraževalnem procesu robotike v srednji šoli
Matej Veber (ŠC Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije)

Simulator kot IKT pripomoček za učenje lestvične logike v TIA Portalu
Andrej Arh (Šolski center Kranj)

Vodi: Matjaž Cizej

13:00-14:00

 Odmor (kava, čaj, voda, sok in prigrizek)

14:00-16:00

M hotel, prostor F

Simpozij

NEVROEDUKACIJA - MED KOGNICIJO IN ČUJEČNOSTJO


How Learning and Knowing about the Human Mind both Enhances our Self-knowledge and Leads to Increased Mindful Awareness
David McMurtry (University of Aberdeen, Škotska)

Nekateri nevromiti in dejstva o možganih – Kaj je pomembno vedeti za učenje in poučevanje?
Simona Tancig (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta)

ČUJEČ UČITELJ: Zakaj naj bi bila čuječnost temelj vzgojno-izobraževalnega procesa?
Eva Škobalj (Prva gimnazija Maribor)

Vodi: Mojca Orel 

16:00-16:30

 Odmor (kava, čaj, voda, sok)

16:30-17:30

Prostor F

Predavanja

Vključevanje čuječnosti v vzgojno-izobraževalni proces
Kaja Lenič (OŠ Log-Dragomer)

Primeri dejavnosti za sistematično poučevanje veščin ozaveščanja in obvladovanja zaskrbljenosti za osnovnošolce
Ines Celin (OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica)

Komponente čuječnosti pri učenju geografije v osnovni šoli
Sara Knez, Eva Konečnik Kotnik (Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru)

Čutna izkušnja kot spodbuda za ustvarjalni gib
Simona Milost Dežman (Vrtec Galjevica)

Vodi: Kaja Lenič  


Prostor D

Predavanja

Nekateri vidiki multisenzorno zasnovanega pouka likovne umetnosti skozi prizmo nevroedukacijskih spoznanj
Teja Tegelj (OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica)

Učenci, stres in sproščanje
Vesna Koselj (OŠ F. S. Finžgarja Lesce)

Ti in jaz - skupaj v znanju in sproščanju
Andreja Založnik (OŠ Frana Roša)

Socialne veščine z vajami pozornosti v 1. razredu
Bojana Markelj (OŠ Stražišče Kranj)

Vodi: Eva Škobalj

17:30-17:45

 Kratek odmor

17:45-19:30

Prostor F

Workshop: Social and Emotional Learning – Insights from Neuro-Science and the Mind
David McMurtry (University of Aberdeen, Škotska)

Utjecaj Mindfulness (MBSR) programa na promjene u samopouzdanju i na postizanje „mindfulnessa“
Asima Bratanović, Darja Kobal Grum
(Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)


Človek je merilo vsega
Nataša Kne (Gimnazija Kranj)

Vodi: Eva Škobalj

19:30

Zaključek drugega dne konferenceSobota, 2. december 2017, M hotel (Derčeva ulica 4)


08:00-08:30

Prihod in registracija udeležencev

08:30-10:00

M hotel, prostor F

EDUvision 2017

"Sodobni pristopi poučevanja prihodnjih generacij"


UVODNI POZDRAV


PLENARNA PREDAVANJA

Nevroznanost in učitelj / vzgojitelj
Zvezdan Pirtošek (Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, UKC Ljubljana)

KiddyCAT© - test odnosa do lastnega govora pri predšolskih otrocih, ki jecljajo

Jerneja Novšak Brce, Damjana Kogovšek, Stanislav Košir, Janez Jerman
(Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani)
Martine Vanryckeghem (University of Central Florida, United States)


Raba pametnih telefonov pri pouku tujega jezika v srednjem poklicnem izobraževanju – koristni pripomoček ali motnja?
Alenka Brodnjak (Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad – Ljubljana)

Kuža, motivator za učenje
Mateja Slapnik (OŠ Pod goro)

Vodi: Mojca Orel

10:00-10:15

 Kratek odmor

10:15-11:45

Prostor F

SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI

NARAVOSLOVJE

Predavanja


Povezovanje z izvenšolskimi institucijami kot nadgradnja dela z nadarjenimi dijaki pri pouku matematike
Urška Koren Likar (Gimnazija Nova Gorica),
Tjaša Jug (Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica)


Razvijanje ključnik kompetenc za vseživljensko učenje pri izbirnem predmetu logika
Adela Žigert (OŠ Cene Štupar CILJ, BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola)

(Samo)vrednotenje znanja pri pouku matematike v gimnaziji
Karmen Hebar (Zavod Antona Martina Slomška, Škofijska gimnazija)

Usvajanje števil skozi didaktične igre
Katja Petauer Vizjak (II. osnovna šola Celje)

Igre v matematiki
Melita Blatnik (Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola)

Litje izdelkov po Croning postopku
Berta Grešovnik (ŠC Ravne, OE Srednja šola Ravne na Koroškem)

Vodi: Mladen Kopasić

Prostor G

SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI

Plenarno predavanje

Model razvijanja podjetnosti: osnovnošolec s sodobnimi kompetencami
Apolonija Jerko (OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika)

Predavanja

V šoli do kompetenc 21. stoletja
Tanja Blažič (Šolski center Nova Gorica, Srednja elektrotehniška in računalniška šola)

Povezanost izbranih vidikov kombiniranega učenja z usvojitvijo kompetenc študentov v izobraževanju na področju javne uprave
Damijana Keržič, Aleksander Aristovnik, Nina Tomaževič, Lan Umek (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo)

Učenje podjetništva kot delo in zabava
Karmen Virc (Ekonomska šola Novo mesto)

Male ročne spretnosti
Marjanca Komar (OŠ Naklo, PŠ Podbrezje)

Projektno delo - izziv sodobnega poučevanja: Antični dan
Mirjana Huljev (Srednja šola Jesenice)

Vodi: Sonja Kitak

Prostor J

SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI

Plenarni predavanji


Primjena metode pripovijedanja priče u nastavi
Mirjana Gregurić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) Ljubica Bakić-Tomić (Sveučilište Sjever, Varaždin)

Medpredmetni pristop h književnemu besedilu
Maja Savorgnani (II. gimnazija Maribor)

Predavanja

Preverjanje in ocenjevanja znanja z uporabo metod sodelovalnega dela
Andrej Peklar (Šolski center Krško-Sevnica)

Motivacija budućih nastavnika
Marjan Marino Ninčević, Dunja Jurić Vukelić (Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu)

Priprema učenika srednjih strukovnih škola za ispit državne mature iz hrvatskog jezika
Barbara Stapić, Josip Miletić (Odjel za kroatistiku i slavistiku Sveučilište u Zadru)

Aktualna geografija
Anita Kaube (OŠ Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru)

Vodi: Klavdija Turk Suka11:45-12:15

 Odmor (kava, čaj, voda, sok, prigrizek)

12:15-14:00

Prostor F

SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI

Predavanja


Medpredmetno povezovanje - sodoben način učenja in poučevanja
Jože Korošec (Srednja strojna in kemijska šola Ljubljana)

Medpredmetno poučevanje kot način doseganja kroskurikuralnih ciljev in razbremenitve dijakov
Irena Česnik (Gimnazija Bežigrad)

Gibalna ustvarjalnost
Darja Bastl (III. osnovna šola Celje)

Projektni dan Šport za zdravje (nordijska hoja)
Dragica Eržen (Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica)

Empirična preiskava SLOfit - športnovzgojnega kartona
Primož Černilec (OŠ Šenčur)

Izvajanje športnih programov na osnovnih šolah v Sloveniji glede na razpoložljivost strokovnega kadra
Klemen Kotnik (OŠ Draga Kobala Maribor)

Vodi: Mladen KopasićProstor G

SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI

Predavanja

Gluhota in nadarjenost
Jerneja Novšak Brce, Damjana Kogovšek (Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani)

SI OK? (sodelovanje, inovativnost, odgovornost in kreativnost) v Slovenski Bistrici
Simona Luetić (Srednja šola Slovenska Bistrica)

Za vse, ki želijo več: Aktivnosti za nadarjene učence na OŠ Franceta Prešerna Maribor
Vida Živkovič (OŠ Franceta Prešerna Maribor)

Metodološki pristop Edgarja Willemsa pri pouku glasbene umetnosti v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole
Polona Frelih (OŠ Staneta Žagarja Lipnica)

V gledališču od ponedeljka do petka
Betka Mahnič (OŠ Škofja Loka-Mesto)

Ustvarjanje kratkega filma
Mojca Vodušek (OŠ Breg, Ptuj)

Moč kolektivnega duha manipulacije na primeru filma Val
Žužana Zajtl (Gimnazija Bežigrad)

Vodi: Sonja Kitak

Prostor J

SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI

Predavanja

Razredna akcijska raziskava o domačih nalogah in učenju
Klavdija Turk Suka (OŠ Log – Dragomer)

Kako se učijo šestošolci?
Evelin Škof (OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika)

Alternativni načini poučevanja evropskih vsebin v srednjih tehniških programih
Andrej Svete (Srednja šola tehniških strok Šiška)

Projekt: Doživeti Dunaj
Barbara Ovsenik Dolinar (Gimnazija Bežigrad)

Pomen mednarodnih izmenjav za celostni razvoj dijakov
Bernarda Podlipnik (Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija)

Učenci priseljenci in konkretne možnosti učinkovitega uresničevanja pravice do enakovrednega izobraževanja
Ema Cerar (OŠ Rodica)

Otrok s spektroavtistično motnjo v slovenskem šolskem sistemu
Danica Centrih (Gimnazija Celje-Center)

Vodi: Klavdija Turk Suka14:00-15:00

Prostor F

PLENARNI PREDAVANJI Z DELAVNICO


Pridobivanje uporabnega znanja s pomočjo asociativnega učenja
Vanja Jovićević (OŠ Nove Fužine)

Komunikacija izvenšolskih vzorcev - »Kako dobra beseda dober razred najde«
Tina Petkovšek (Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana)

Vodi: Mojca Orel 

15:00

Zaključek konference