Konferenca EDUvision 2024

28. - 30. november 2024

Hibridna konferenca (Zoom in v živo)


Prijavi se na konferenco!
O mednarodni konferenci > Teme konference

Teme konference

Mednarodna znanstvena konferenca je razdeljena na pet vsebinskih sklopov:SODOBNI PRISTOPI IN IZZIVI

 • Smeri poučevanja v 21. stoletju
  • Kako učinkovito poučevati in vrednotiti znanje na daljavo?
  • Kako motivirati učence in dijake za učenje na daljavo?
  • Veščine 21. stoletja (komunikacija, sodelovanje, kritično mišljenje, ustvarjalnost)
  • Razvijanje podjetnosti
  • Inovacije na področju vzgoje in izobraževanja
  • Vodenje izobraževalne ustanove v 21. stoletju
  • Preoblikovanje šol v inovativne učeče se organizacije
  • Razvoj strategij za kakovostno univerzitetno izobraževanje
  • Razvijanje podjetniških kompetenc
  • Problematika socialne izoliranosti pri pouku na daljavo ter psihološke posledice na odraščajočo se mladino
  • Socialne neenakopravnosti pri dostopu do IKT, veščin, različne družinske razmere
  • Izboljšave v izobraževanju za lažje vključevanje v delovni proces in ustvarjanje delovnih mest
  • Miselne navade in kompetence, ki naj jih razvijajo učenci oz. dijaki
  • Učni stili "generacije Z in alfa"
 • Sodobni pristopi
  • Razmišljanje in delovanje izven okvirjev
  • Obrnjeno učenje
  • Formativno spremljanje
  • Samospoznavanje in samoregulacija
  • Samozavedanje in samoučinkovitost
  • Ustvarjalne metode poučevanja
  • Spodbujanje kreativnega mišljenja in inovativnosti pri učencih
  • Kritično razmišljanje in reševanje avtentičnih problemov
  • Alternativni načini poučevanja in vrednotenja znanja
  • Timsko poučevanje in medpredmetno povezovanje
  • Mednarodno sodelovanje šol pri zasnovi skupnih projektov in učnega procesa
  • Projektno delo – izziv?
 • Izzivi
  • Izziv poučevanja na daljavo za učitelje, drugačno, pisarniško delo, stres
  • Vključevanje ITS (Interdisciplinarni tematski sklop) v izobraževanje
  • Sodobni načini motiviranja učencev in učiteljev
  • Moč in veselje zabavnega učenja skozi komunikacijo
  • Dvigovanje naravoslovne pismenosti
  • Nega bralne kulture
  • Pomen večjezičnosti in položaj tujih jezikov v EU in Sloveniji
  • Odkrivajmo svet skozi interakcijo čutov (vrtec)
  • Delo z učenci / dijaki s posebnimi potrebami
  • Ustvarjalne igre kot način učenja
  • Učitelj in pravljica z roko v roki
  • Učenje in poučevanje skozi umetnost - kreativna drama in ples
  • Z ritmom do otrokovega razvoja in socialne interaktivne dejavnosti
 • Raziskave v vzgoji in izobraževanju
  • Mladi raziskovalci in izobraževanje
  • Razvijanje raziskovalno-eksperimentalnega dela
  • Sodelovalno akcijsko raziskovanje
 • Izvenšolsko okolje
  • Interesne dejavnosti oz. obvezne izbirne vsebine na drugačen način
  • Izmenjava učencev, dijakov, študentov, učiteljev in drugih strokovnih delavcev
  • Vključevanje dijaških domov v izobraževalni proces
  • Knjižnica kot učno okolje
  • Pomen učnega okolja pri bodočem delodajalcu
 • Nadarjeni učenci
  • Spodbujanje nadarjenosti pri učencih/dijakih – nove perspektive za učitelja
  • Oblike dela z nadarjenimi učenci/dijaki v šoli
  • Motivacija – ključ do uspeha
  • Razvoj radovednosti in nadarjenosti mladih skozi sodelovanje z izvenšolskimi institucijami
 • Vedenjsko opazni učenci / dijaki  - izziv za vsakega učitelja
  • Sodobne metode in oblike dela z vedenjsko izstopajočimi učenci / dijaki
  • Pasti permisivne vzgoje - kje so meje?
  • Razmerje med navodili in svobodo učenca / dijaka
  • Postavljanje meja in vzgoja samo-discipline in odgovornosti
  • Učiteljeva avtoriteta v sodobni šoli
  • Vedenjske motnje, integracija, inkluzija, nenasilje
  • Razvajenost - rak sodobne družbe
 • Vrednotenje znanja
  • Matura – pokazatelj znanja?
  • Ustno vrednotenje znanja – da ali ne?
  • Avtentične oblike vrednotenja znanja
  • Vrednotenje raziskovalnih nalog, laboratorijskega dela, projektnega dela, plakatov oz. PPT predstavitev, govornih nastopov in sodelovalnega učenja
  • Mapa učenčevih izdelkov, dosežkov - portfolio
  • Učiteljevo vrednotenje senzornih potreb učenca
  • Samovrednotenje znanja
  • Vrstniško vrednotenje znanja


KOGNITIVNA NEVROZNANOST

 • Učenje in spomin
  • Vedenjska in kognitivna nevroznanost
  • Skozi ustvarjalnost do učinkovitega učenja
  • Vpliv nevrodegenerativnih motenj možganov na učenje
  • Sodobne tehnike spreminjanja ustaljenih vzorcev
  • Sodobne strategije urjenja spomina
  • Vloga spanja na kognitivne sposobnosti
  • Novi okvirji racionalnosti
  • Učenje z analogijami
  • Pojmovne mape
  • Z vizualizacijo do boljših predstav na ravni delcev
 • Nevroni in nevronske mreže
  • Umetni možgani in nevronske mreže
  • Nevroni in akcijski potencial
  • Nevromedicina
  • Nevroetika
  • Razvoj živčnega sistema
  • Vloga zrcalnih nevronov
 • Možgani in zavest
  • Raziskovanje zavesti
  • Opojna sredstva in možgani
  • Umetna inteligenca
  • Ali lahko računalnik nadomesti človeški um
  • Kognitivne strategije
  • Integrativno kognitivno modeliranje
  • Skupno delovanje, socialna interakcija in skupinska dinamika
  • Kvantna verjetnostna teorija v kognitivnem modeliranju
  • Teorija dinamičnega polja
 • Med kognicijo in čuječnostjo
  • Sodobne interpretacije čuječnosti
  • Uporaba različnih pristopov čuječnosti v vzgoji in izobraževanju
  • Vpliv čuječnosti na izražanje ustvarjalnosti in inovativnosti
  • Čuječnost, kognicija in zavest
  • Kako čuječnost spreminja naše možgane in kako vpliva na spomin in pozornost, socialno-emocionalno učenje, rezilientnost in psihično blagostanje?


VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

 • Vrednote in okolje
  • Temelji sodobne ekologije
  • Življenjski slog, potrošniška družba in trajnostni razvoj
  • Problematika na področju virov energije
  • Vpliv okolja na zdravje otrok
  • Etično in trajnostno mišljenje
  • Izkustveno učenje
 • Zelena ekonomija, politika in šola
  • Eko inovacije
  • Trajnostni pristop k okoljskim problemom
  • Zeleno znanje in zelene veščine za zelena delovna mesta
  • Zelena informatika in IKT za trajnostni razvoj
  • Družbene iniciative na vladni in nevladni ravni
  • Šola kot okolje za uveljavljanje trajnostnega razvoja
  • Program eko vrtca pri oblikovanju odnosa do narave
  • Učenje za globalne izzive


KOMUNIKACIJA IN RAZVOJ OSEBNOSTI

 • Komunikacija in nenasilje
  • Komunikacijske veščine v delovnem okolju – prednost za odličnost
  • Razvoj mehkih veščin (čustvena inteligenca, komunikacija, sodelovanje v timu)
  • Medkulturnost in upravljanje s konflikti
  • Preprečite nasilje v šoli - Šolska in vrstniška mediacija
  • Moč nebesedne komunikacije v razredu
  • Obšolske dejavnosti – dejavnik zmanjševanja destruktivnih navad
 • Osebnostni razvoj učitelja / vzgojitelja
  • Priložnosti za profesionalni razvoj učiteljev / vzgojiteljev
  • Vseživljenjsko usposabljanje in profesionalni razvoj učitelja / vzgojitelja
  • Ustvarjalni posameznik – ključ do inovativnejše prihodnosti
  • Mreženje za spodbujanje socialnega in kulturnega kapitala
  • Vpliv retorike in komunikacijskih veščin na uspešnost učitelja / vzgojitelja
  • Strategije obvladovanja stresa pri učiteljih / vzgojiteljih
  • Razvijanje socialnih in čustvenih kompetenc učitelja / vzgojitelja
  • Mobing, buling (trpinčenje) in podobna izsiljevanja
 • Razvoj učenčeve osebnosti
  • Poti do kakovostnega odnosa med učencem in učiteljem / vzgojiteljem
  • Kako učenca / dijaka naučiti upravljati s svojimi čustvi?
  • EFT tehnika v šoli
  • Učenje tehnik sproščanja in obvladovanje stresa pri prekomerni razdraženosti učencev in dijakov
  • Vpliv medijev na razvoj otroka/učenca
  • Ali šola omogoča osebnostno rast učenca / dijaka?
  • Sistematično učenje socialnih veščin
  • Šola lepega vedenja
  • Kako lahko preseči učno neuspešnost in socialno izključenost
  • Oblikovanje samopodobe učenca
  • Spolna vzgoja v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah - Odkrivanje spolno zlorabljenih otrok
  • Prostovoljno delo s primeri medgeneracijskega sodelovanja
  • Vloga razrednika pri oblikovanju odgovornega in uspešnega učenca
  • Vrtec kot prostor oblikovanja vrednot in empatije
  • Kako zagotoviti, razvijati partnerski odnos s starši v vrtcu

 

PRILAGAJANJE IZOBRAŽEVANJA NOVIM TEHNOLOGIJAM

 • Sodobni modeli
  • Uporaba sodobnih naprav in aplikacij pri učinkovitem poučevanju in učenju na daljavo
  • Informacijsko in medijsko opismenjevanje v šoli in vrtcu
  • Raba socialnih omrežij v namene izobraževanja in namene profesionalnega razvoja učiteljev
  • Spodbujanje kreativnosti s pomočjo uporabe sodobne IKT
  • IKT kot orodje za inovacije pri izboljševanju učne uspešnosti
  • Raba pametnih telefonov pri pouku
  • Izdelava in uporaba kratkih videoposnetkov pri učenju
  • Uporaba tabličnih računalnikov v izobraževanju
  • E-učenje in i-učenje
  • Didaktične igre
  • Razlogi in načini sodelovanja med generacijami pri e-učenju
  • Razvijanje IKT kompetenc
  • Priložnosti in izzivi za učitelje v informacijski dobi
  • TPCK (Pedagoško tehnološko vsebinsko znanje)
  • Igrifikacija
  • Virtualno okolje
 • IKT storitve za šole in nove tehnologije
  • Uporaba informacijske in poslovne učinkovitosti v javnem zavodu
  • E-upravljanje v šoli
 • E/i-gradiva
  • Razvoj in uporaba
  • Preverjanje kakovosti
  • Didaktični vidiki uporabe simulacij in animacij
  • Izdelava interaktivnih e-gradiv
  • Medpredmetno povezovanje učne snovi po vertikali s pomočjo uporabe interaktivnih gradiv
 • Varnost na internetu
  • Internet - Vir informacij in učenje ali nevarnost za naše otroke?
  • Varna raba interneta in zasebnost
  • Pomen regulacije sovražnega govora na internetu
  • Varstvo osebnih podatkov na internetu
 • Raziskovalno-razvojna področja