Konferenca EDUvision 2024

28. - 30. november 2024

Hibridna konferenca (Zoom in v živo)


Prijavi se na konferenco!
Bližnji dogodki > Mednarodna konferenca EDUizziv

Mednarodna online konferenca


EDUizziv, Junij 2024


"Izzivi poučevanja in vrednotenja znanja"


26. - 28. junij 2024 (Zoom)


Vabimo Vas, da soustvarite izmenjavo učinkovitih inovativnih pristopov ter uvedenih dobrih praks v poučevanje in vrednotenje znanja.

Z novimi spoznanji in izmenjanimi izkušnjami bomo bolj pripravljeni vstopiti v nove izzive, ki nam jih ponuja sodobno izobraževanje. Pot, ki jo je prehodil nekdo drug, nam bo pomagala, da bomo učinkoviteje dosegli zastavljene cilje.

Konferenca je namenjena vzgojiteljem, šolskim svetovalnim delavcem, učiteljem v osnovnih in srednjih šolah, univerzitetnim profesorjem in specialnim pedagogom.

V okviru mednarodne konference bomo izpostavili tri osrednje teme:
    - Razvoj mehkih veščin (čustvena inteligenca, komunikacija, socialne kompetence, sodelovanje v timu, čuječnost,
       premagovanje stresa in anksioznosti),
    - Sodobni pristopi in izzivi poučevanja,
    - Kreativno in inovativno poučevanje s sodobnimi tehnologijami.

Za izhodišče zastavljamo naslednja vprašanja:
  1. Na kakšen način lahko razvijamo mehke veščine. Kako izboljšati komunikacijo? Kašno vlogo ima čuječnost v izobraževanju? Kako lahko premagamo stres pri učiteljih in učencih? Kako lahko zmanjšamo anksioznost pri učencih?
  2. Katere sodobne pristope uporabljate pri poučevanju? S katerimi izzivi se srečujete pri poučevanju? Na kakšne načine spodbujate učence k podjetnosti, inovativnosti in ustvarjalnosti?
  3. Kako uporabiti umetno inteligenco pri pouku? Kako ustvarjalno in inovativno poučevati z uporabo IKT in videoposnetki?

Pridružite se razpravi o sodobnih pristopih in izzivih poučevanja ter vrednotenja znanja, ki bodo učencem omogočali večjo učinkovitost in motivacijo do učenja.

Prispevek bosta pregledala najmanj dva recenzenta iz recenzentskega odbora in bo po sprejetju objavljen v Zborniku prispevkov konference.
Na konferenci bo sodelovala vsaj 1/3 tujih predavateljev.

Za sodelovanje na konferenci pridobite potrdilo, s katerim uveljavljate pravico do 4 točk za napredovanje v nazive, udeleženci konference pa 0,5 do 1,5 točke.

Uradni jeziki konference:
 slovenski, hrvaški, makedonski, srbski in angleški.


Program


Sreda, 26. junija 2024Mendarodna konferenca EDUizziv, junij 2024

13:00-14:15


STEZA 1

Otvoritev mednarodne konference

EDUizziv

"Izzivi poučevanja in vrednotenja znanja"


PLENARNE PREDSTAVITVE


Multimodality in the EFL Classroom:
Exploring the Potentials of Multimodal Storytelling Cards

Goran Brkić
Primary school "Dr. Ivan Merz", Zagreb, Croatia
Faculty of Teacher Education, University of Zagreb, Hrvaška


 Artificial Intelligence and Democracy
Krunoslav Bedi (School of Building and Crafts, Čakovec),
Suzana Stojaković – Čelustka (InfoSet d.o.o.) in
Josip Šimunko, Hrvaška


Analiza uporabe umetne inteligence v šoli v luči učitelja in učenca
Gregor Škratek
(Osnovna šola Lenart)

Vodi: Blanka Jerman

14:15-14:30

 Odmor

14:30-18:15

STEZA 1

Izzivi današnjega časa
(v hrvaškem jeziku)

Geometrijski čarobni štapić
Dražena Potočki (OŠ Novska) in
Antonela Matajić (OŠ Rajić, Hrvaška)

Klikajmo oprezno, klikajmo sigurno
Ksenija Lekić (OŠ Novska, Hrvaška)

Igra i učenje - dva lica iste medalje
Sanja Pavlović Šijanović
(Gimnazija Vukovar)

Potencijali i ograničenja
umjetne inteligencije
Davor Šijanović (Gimnazija Vukovar) in
Antonija Milić (Gimnazija Vukovar, Hrvaška)

Matematička spirala
Antonija Capan (OŠ Grabrik) in
Zrinka Tomašković (Gimnazija Karlovac, Hrvaška)

Ekranizam – ispred i iza ekrana
Maja Sokač (Gimnazija Karlovac) in
Merima Arnaut (Veleučilištu Karlovac, Hrvaška)

Interdisciplinarna suradnja i poučavanje (darovitih) učenika
Slađana Cvitičanin (Gimnazija Karlovac) in Daniela Marčetić (Srednja škola Duga Resa, Hrvaška)

Radionica: Spasi ronioca
Josip Karas (Gimnaziji Karlovac i
OŠ Generalski Stol, Hrvaška)

LEGO kockice u nastavi kemije:
Rastavi me - sastavi me
Krešimir Baumann
(Gimnaziji Karlovac, Hrvaška)

 Vodi: Ana Logar

STEZA 2

Izzivi pri poučevanju naravoslovja

Sodobno vrednotenje znanja
pri predmetu fizika

Tilen Fidler (OŠ Lenart)

Vpliv kinetične energije in zakonov gibanja na vsakdanje življenje učencev osnovne šole
Tomo Drevenšek
(OŠ Antona Ukmarja Koper)


Razvoj e-gradiv za usposabljanje iz praktičnih vsebin na področju hortikulture
Manca Grčar (Biotehniški center Naklo)

Primer medpredmetne projektne naloge pri predmetih kemija, fizika in informatika v srednjih šolah
Helena Lonjak (Prva gimnazija Maribor)

Učenje v zunanjem okolju

Ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost: Povezava med izobraževanjem in naravo
Jana Šturm (OŠ Šenčur)

Primeri dejavnosti v zunanjem okolju
Andreja Fekonja
(JVIZ OŠ Gorišnica, Vrtec Gorišnica)


Gibanje in učenje v naravi
Metka Nunčič (OŠ Solkan)

Prazgodovina »in situ«
Martina Šajn (OŠ Jelšane)

Izdelovanje glasbil v učilnici na prostem pri glasbeni umetnosti v 4. razredu
Vesna Ristova Petrova
(OŠ Jožeta Moškriča Ljubljana)

Vodi: Blanka Jerman

18:15-18:25

 Odmor

18:25-21:45

STEZA 1

Komunikacija in razvoj osebnosti

Primeri dobre prakse spodbujanja čuječnosti
Jerica Ličen (OŠ Primoža Trubarja Laško)

Prepoznavanje učencev v stiski s pomočjo likovne umetnosti
Sara Ferčič
(ZUDV dr. Marijana Borštnarja Dornava)


Samopodoba in vpliv okolja med srednješolci
Sandra Skribe Kosina (Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor)

Alkoholizem v književnosti in
pri današnji mladini

Nina Harapin (Gimnazija Brežice)

Medgeneracijsko učenje kot primer dobre prakse sodobnega poučevanja socialnih veščin
Ingrid Hovnik
(Prva osnovna šola Slovenj Gradec)


Sodobni pristopi in izzivi

Krepitev mehkih veščin z igro vlog
v sodelovalnem učenju

Kristina Glavina (Srednja šola Izola)

Osveščanje o diskriminaciji žensk na primeru svetovne likovne dediščine
Jure Vuga
(Srednja trgovska in aranžerska šola v Ljubljani)

Uporaba igranega filma pri pouku zgodovine
Viktorija Mrzelj (Srednja frizerska šola Ljubljana)

Vodi: Manca Maretič Paulus

STEZA 2

Uporaba sodobnih tehnologij pri pouku

Kako posneti pogovor z osebo
Martin Simčič (Šolski center Postojna)

Problematika in varnostni vidiki učenja s pomočjo sodobnih tehnologij
David Rebernik (Srednja Zdravstvena in kozmetična šola Maribor)

Uporaba umetne inteligence pri poučevanju programiranja
Dario Molnar
(Dvojezična srednja šola Lendava)


Struktura didaktičnih nalog na podlagi razvojne plošče z mikrokrmilniškim modulom ESP32-WROOM-32D
Peter Zoroja (Šolski center Nova Gorica)

Sodobni pristopi in izzivi

Medkulturna delavnica dopolnjevanja stripov
Uršula Kastelic Vukadinović
(Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana)


Karikatura
Manca Herlec (OŠ Šenčur)

Spodbudno učno okolje v 1. razredu
na OŠ Beltinci
Janja Horvat Roškar (OŠ Beltinci)

Vodi: Martin Simčič

21:45

Zaključek prvega dne konference
Četrtek, 27. junija 2024
Mednarodna konferenca EDUizziv, junij 2024

12:30-13:50


STEZA 1

Mednarodna konferenca

EDUizziv

"Izzivi poučevanja in vrednotenja znanja"


PLENARNE PREDSTAVITVE


Techniques for Creating Digital Comics in the Context of Media Presentations
Matija Varga
(University North. Koprivnica,
Baltazar Zaprešić Polytechnic, Hrvaška)


Spodbujanje razvoja desne polovice možganov v šoli
Aleksandra Čeh (OŠ Markovci)

Language as an imperative for higher educational achievements
Daniela Koceva
(Faculty of Educational Science, Goce Delcev University,
Štip, Severna Makedonija)


Podrška i vrednovanje u inkluzivnom kurikularnom pristupu
Jasna Kudek Mirošević
(Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvaška)

Vodi: Igorcho Angelov

13:50-14:00

 Odmor

14:00-16:50

STEZA 1

Sodobni pristopi in izzivi

PLENARNE PREDSTAVITVE

Pedagogical work with gifted children in primary education
Jadranka Runčeva (Fakulteta za
izobraževalne vede, Univerza Goce Delčev Štip, S. Makedonija)


Sociometric research, a step towards preventing peer violence
Snežana Jovanova-Mitkovska
(Fakulteta za izobraževalne vede, Univerza Goce Delčev Štip, S. Makedonija)


The writing process in classroom teaching
Irena Kitanova (Fakulteta za izobraževalne vede, Univerza Goce Delčev
Štip, S. Makedonija)


Značaj preuzimanja odgovornosti studenata za proces učenja
Bojana Perić Prkosovački (Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Srbija)

Hybrid learning and teaching of EFL
Ana Koceva (Faculty of Philology,
Goce Delcev University, Stip, S.Macedonia)


PREDSTAVITVE

Strengthening media literacy in Macedonian language and literature
Marija Brndevska (OŠ Vidoe Podgorec v Kolešinu, S. Makedonija)

Helthy nutrition for preschool and school children
Silvana Stojanova (JOUDG Detska Radost, Strumica, S. Makedonija)

Pedagogical-methodical parameters
of a quality kindergarten

Slavica Andreeva (JOUDG Detska Radost, Strumica, S. Makedonija)

A multidisciplinary learning approach for biology lessons with the application of STEM activities
Tome Kitanovski (OŠ Goce Delčev,
Vasilevo, S. Makedonija)


Assessment and self-assessment of students
Sonja Velichovska (OŠ Strašo Pindžur,
Kochani, S. Makedonija)

Vodi: Igorcho Angelov

STEZA 2

Izzivi pri poučevanju matematike

Besedilne na(d)loge
Špela Bogolin (Gimnazija Moste)

3D tiskanje in umetna inteligenca
pri pouku matematike

Melita Gros
(ŠC Kranj, Srednja tehniška šola)


Dejavnosti v okviru
mednarodnega dneva matematike

Alenka Močnik
(Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina)


Izzivi pri poučevanju tujega jezika

Matematični pojmi v angleščini v 1. letniku gimnazije (medpredmetna povezava med angleščino in matematiko)
Rebeka Renko Zver
(Prva gimnazija Maribor)


 Aplikacija slovenskih in ruskih ljudskih pravljic pri pouku slovenščine in ruščine kot tujih jezikov
Teja Petrovčič (OŠ Škofja Loka-Mesto),
Hana Kuhar (Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru),
Manca Perko (OŠ Jakoba Aljaža Kranj)

Projektno delo pri angleščini – pot do znanj in kompetenc prihodnosti
Marijana Miljančič Ruter
(OŠ Koper)


Umetna inteligenca in priprava gradiv za pouk angleščine
Bruna Rues
(OŠ Gornja Radgona)


Vodi: Blanka Jerman16:50-17:10

 Odmor

17:10-21:15

STEZA 1

Komunikacija in razvoj osebnosti

Mnemotehnike - strategije
za krepitev priklica

Blanka Jerman (OŠ Hinka Smrekarja)

Razvoj mehkih veščin pri športu
Vanja Zelenc (Tehniški šolski center Maribor)

Obvladovanje stresa v učiteljskem poklicu: sprostitvene tehnike in šport za izboljšanje dobrega počutja
Živa Brumec Zadravec
(Tehniški šolski center Maribor)


Dobra komunikacija uspešno premaguje stres
Petra Kokalj
(OŠ Oskarja Kovačiča, Ljubljana)


Kako se soočajo s stresom maturantje
v dijaškem domu

Miha Indihar (Dijaški dom Ivana Cankarja)

Med razvojnimi mejniki in pojavi nasilnega vedenja v vrtcu v starosti do 3 let
Marijana Bajs (OŠ Trzin)

Izzivi pri vključevanju terapevtskega psa v učno-vzgojni proces učencev z avtističnimi motnjami
Gaja Gantar (CIRIUS Vipava)

Izzivi razrednika - delo z nadarjenimi dijaki
Nataša Lešnik Štrafela (II. gimnazija Maribor)

Vloga razrednika in komunikacije pri vzpostavitvi pozitivne razredne klime
Mihaela Bernetič Perhavec (OŠ Komen)

Dijaška skupnost – priložnost za razvijanje veščin in kompetenc 21. stoletja
Barbara Bolarič (Gimnazija Šentvid)

Vodi: Tina Šetina

STEZA 2

OKROGLA MIZA 1
Inspiring Educational Experiences
(17:00-18:45)
(v angleškem jeziku)

Vodi: Miguel Ángel Queiruga Dios
(University of Burgos, Španija)

Suchitra Bhattacharya
(Manav Rachna International school. Delhi NCR, Indija)

Michael Gregory
(My Favourite Experiments, Francija)

Ismael Camarero
(Colegio San José, Valladolid, Španija)

María Montaña Cardenal Domínguez
(Universidad de Extremadura, Španija)

dr. Lee Saw Im
(Seri Bintang Utara High School, Malezija)

Carlos Moreno Borrallo
(Agora Internacional, Andora)

Francisco Javier Redondas Maseda
(Secondary School of Candás, Španija)

Elena Matroana Hreciuc
(Secondary School ”Ion Creangă” Suceava, Romunija)

Erramun Martiarena Sarasola
(Ikastolen Elkartea, Španija)

Cármen Diez Calzada
(Scientix Ambassador, Španija)

Rita Rocha
(Colégio Luso-Francês, Portugalska)

Costantina Cossu
(Scientific Liceo IIS E.Fermi Alghero, Italija)

Luis Carlos González González
(University of Burgos, Španija)

Maria Del Carmen Perea Marco
(Miguel Hernández University, Španija)


OKROGLA MIZA 2
One more Step towards Achieving the SDGs
(18:45-20:15)
(v angleškem jeziku)


Vodi: Miguel Ángel Queiruga Dios
(University of Burgos, Španija)


Paula Urrutia
(Colegio Polivalente Santa María, Čile)

Laura Beatriz Oliveira Rodrigues
(University of Almería, Španija)

Karla Zambrano González
(Universidad Internacional de la Rioja, Španija)

Antonia Trompeta
(University of Alicante, Faculty of Education, Španija)

Aswini Prabhakaran
(University of Burgundy, Francija)

Dolores Alicia Queiruga Dios
(Universidad de La Rioja, Španija)

María Diez Ojeda
(University of Burgos, Španija)

Josefina Anllo Naveiras
(MIT & University of Porto, Portugalska)

Karla Zambrano González
(Universidad Internacional de la Rioja, Španija)

Juan Carlos Navarro
(CEIP José Ortega y Gasset-Ceuta-Ministerio de Educación, Španija)

Gemma Verdú
(Agora Internacional, Andora)

José Luis Olmo
(I..E.S. Azuer, Manzanares, Ciudad Real, Španija)

21:15

Zaključek drugega dne konference
Petek, 28. junija 2024
Mednarodna konferenca EDUizziv, junij 2024

11:00-11:50


STEZA 1

Mednarodna konferenca

EDUizziv

"Izzivi poučevanja in vrednotenja znanja"


PLENARNI PREDSTAVITVI


Simptomi izgorelosti pri srednješolskih učiteljih
Ana Dvoraček (Srednja ekonomska šola Ljubljana)

Asertivno komuniciranje znotraj kolektiva
Agata Vidmar (OŠ Čepovan)

Vodi: Martin Simčič

11:50-12:00

 Odmor

12:00-16:50

STEZA 1

Sodobni pristopi in izzivi

PLENARNI PREDSTAVITVI

Ekonomska dimenzija trajnostnega razvoja
Polona Žigon
(Višja strokovna šola, ŠC Nova Gorica)


Personalizacija učnih vsebin
v okviru e-pouka

Klemen Stepišnik (OŠ Venclja Perka)

PREDSTAVITVE

S kakovostno povratno informacijo do učinkovitejšega procesa učenja
Tjaša Bevc (OŠ Janka Glazerja Ruše)

Izdelava iger s pomočjo umetne inteligence
Jernej Mlakar
(Srednja šola Ravne na Koroškem)


Spoprijemanje z govornimi nastopi skozi svet gledališča
Tanja Miklavčič-Lukančič
(OŠ Staneta Žagarja Lipnica)


Japonski šolski sistem in judo: inovativni pristopi za slovenske šole in družbo
Simon Novak (OŠ Prestranek)

Predstavitev projekta Totems – izboljšanje položaja diskriminiranih skupin dijakov
Maruša Grešak
(Gimnazija Celje – Center)


Učitelj kot motivator
Boštjan Lubej (Šolski center Celje)

Motivacijski pristopi in kamni spotike pri tem skozi čas
Alenka Brumec (Srednja šola za gostinstvo
in turizem Maribor)


Namizna igra kot motivacija
Špela Jenko (OŠ Šenčur)

Izziv današnjega časa – motivacija učencev za učenje
Staša Kobe (OŠ Stopiče)

Motivacija dijakov z nivojskimi praktičnimi vajami
Franc Jus
(ŠC Ptuj, Višja strokovna šola)

Vodi: Martin SimčičSTEZA 2

Komunikacija in razvoj osebnosti

PLENARNI PREDSTAVITVI

Izzivi zagotavljanja enakih možnosti s prilagoditvami v izobraževanju otrok in mladostnikov s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami
Petra Košnik (Zavod RS za šolstvo)

Integracija empatije ter čustvenega izražanja in ustvarjalnosti skozi animirane ekspresije
Mojca Guštin (Srednja medijska in grafična šola Ljubljana)

PREDSTAVITVE

Zaznava stresa in poznavanje ter uporaba tehnik sproščanja med dijaki naše šole
Andrej Peklar (ŠC Krško-Sevnica)

Vpliv uporabe tehnologije na spanje
Petra Vačovnik (ŠC Ravne na Koroškem, Srednja šola Ravne)

Spodbujanje občutljivosti učiteljev za individualne značilnosti dijakov
Jasmina Jevnikar (ŠC Novo mesto)

Spremljanje učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja pri urah dodatne strokovne pomoči
Urška Ponikvar
(OŠ Louisa Adamiča Grosuplje)

Razvijanje empatije skozi dramsko besedilo
Lea Zupan (OŠ Primoža Trubarja Laško)

Refleksija dela učiteljev s pomočjo video povratne informacije
Maruša Kraševec
(Strokovni center Višnja Gora)


Želim biti slišan, četudi ne slišim
Živana Rusić
(Center za sluh in govor Maribor)


Jutranji krog pri delu z učenci
v posebnem programu

Vanda Kočar Junkar
(Center Janeza Levca Ljubljana)


Med doživetjem in učenjem
Tina Zupančič (Strokovni center Logatec)

Knjigrož'ca – knjiga, ki poboža dušo otroka
Klara Napast
(OŠ borcev za severno mejo Maribor)

Vodi: Erika Lapornik

16:50-17:15

 Odmor

17:15-21:30

STEZA 1

Izzivi pri poučevanju slovenščine

Ko »slova« postane zanimiva
Maja Weiss (ŠC Novo mesto)

Z maturitetnimi dramami iz učilnice v gledališče in na esej
Martina Berič (Gimnazija Šentvid)

Plavati kot riba ali kot kamen: gibanje
v luči slovenskih frazemov

Tjaša Markežič (Prva gimnazija Maribor)

Razvijanje pozitivne samopodobe pri slovenščini
Ana Galjot (OŠ Trzin)

Uporaba tablic in pametnega zaslona
pri pouku književnosti

Kristina Burger (OŠ Brusnice)

Sodobni pristopi in izzivi

Bolnišnična šola v luči varnega in spodbudnega učnega okolja

Jasna Jeromel (Prva OŠ Slovenj Gradec)

Konflikti v zdravstveni negi
Anita Bezjak (Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor)

Sladkorna bolezen pri otrocih in mladostnikih v vzgojno-izobraževalnih ustanovah
Ana Turšič (OŠ Venclja Perka Domžale)

Poučevanje računalniško podprtih tehnologij – CNC-stružnica
Urban Košir (ŠC Ljubljana)

Regulacijska zanka z uporabo
LPC-2 krmilnika

Boris Pregelj (ŠC Nova Gorica,
Srednja elektro in računalniška šola)

Vodi: Ana Turšič


STEZA 2

Komunikacija in razvoj osebnosti

Odmor za dojenje in psihološko blagostanje na delovnem mestu v šolstvu po vrnitvi s porodniškega dopusta
Maja Tartara (OŠ Toma Brejca)

Izziv izvajanja praktičnih vaj in ocenjevanja dijakov s posebnimi potrebami v modulih RPT
Boštjan Golob
(Tehniški šolski center Maribor)


Čarobna soba – čarobna izkušnja za udeležence in prostovoljce
Irma Prevc (OŠ Železniki)

S komunikacijo in igro
do pozitivne razredne klime

Daniela Spevan (OŠ Destrnik – Trnovska vas)

Sodobni pristopi in izzivi

Radovednost in vedoželjnost, sta še tu?
Tatjana Cevec Drolc (OŠ Mengeš)

Zavestno poučevanje s pomočjo
Alexandrove tehnike

Žiga Repanšek (Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik)

Izzivi pri poučevanju športne vzgoje

Športna vzgoja za telo in dušo
Špela Sešlar (Gimnazija Celje – Center)

Šolar na poti do sebe: Duhovni odziv
Andraž Pahor (OŠ Škofljica)

Organizacija športnih aktivnosti za otroke in mladostnike
Jožica Pavlovič (Strokovni
izobraževalni center Ljubljana)


Razvoj čustvene inteligence
skozi fizično aktivnost in šport

Nejc Korošec (Srednja lesarska šola Maribor)

Vodi: Alenka Slak

21:30

Zaključek konferencePomembni datumi:

   Rok za oddajo prispevkov:  25. maj 2024
   Rok za obvestilo o sprejetju ali zavrnitvi prispevka:  10. junij 2024
   Zadnji dan za prijavo udeležbe in plačilo kotizacije:  22. junij 2024

Prijava

za slušatelje, aktivne udeležence in oddajo prispevka
: - spletni obrazec (kliknite tukaj).
Navodila za pisanje prispevka: - kliknite tukaj.


Programski in organizacijski odbor konference

mag. Mojca Orel, Vodja programskega odbora
Gimnazija Moste, Ljubljana

dr. Miguel Ángel Queiruga Dios
University of Burgos, Španija

mag. Igorcho Angelov
OŠ Hinka Smrekarja, Ljubljana

Erika Božič
Gimnazija Moste, Ljubljana

Mojca Jerala
Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana

Blanka Jerman
OŠ Hinka Smrekarja, Ljubljana

Stanislav Jurjevčič
EDUvision

Olga Koplan
Osnovna šola Ivana Groharja, Škofja Loka

Erika Lapornik
OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

dr. Ana Logar
Osnovna šola Metlika

Manca Maretič Paulus
OŠ Železniki

Martin Simčič
Šolski center Postojna

Alenka Slak
Gimnazija Moste, Ljubljana

Tina Šetina
Osnovna šola Kašelj, Ljubljana

Ana Turšič
OŠ Venclja Perka Domžale


Kotizacija

Predavatelji Udeleženci (8 ur) Udeleženci (16 ur) Udeleženci (24 ur)
180 EUR
(+ 22 % DDV)
80 EUR
(+ 22 % DDV)
140 EUR
(+ 22 % DDV)
180 EUR
(+ 22 % DDV)

Prosimo Vas, da kotizacijo poravnate oz. pošljete naročilnico do 22. junija 2024.

Kotizacija vključuje recenzijo, konferenčna gradiva (potrdilo o dodatnem strokovnem delu (4 točke za samostojni referat na mednarodni konferenci) oz. potrdilo o udeležbi, program konference in zbornik referatov).

Zadnji dan za prijavo udeležbe in plačilo kotizacije: 22. junija 2024.

Vljudno vabljeni in na svidenje 26.-28. junija!

Programski in organizacijski odbor: 
mag. Mojca Orel in Stanislav Jurjevčič
info@eduvision.si
Tel: ++386 (0)40 247 535


ROKI IN PLAČILO
Prijave predavateljev in udeležencev sprejemamo do 22. junija 2024.
Prijavnica ima status naročilnice in je osnova za plačilo kotizacije.
Kotizacijo nakažete na račun:
organizator: EDUvision, Stanislav Jurjevčič s.p., Srednji vrh 15, 1355 Polhov Gradec
Identifikacijska št. za DDV: SI 91048036
IBAN: SI56 6000 0000 0193 198, sklicna št.: 00 26062024 
Banka: Hranilnica LON d.d., Kranj.

Račun Vam bomo izstavili po konferenci.


ODPOVEDI IN VRAČILO PLAČIL
Odjava je možna do 3 dni pred dogodkom, v tem primeru vračamo 70 % celotne plačane kotizacije. V nasprotnem primeru zadržimo celotno vplačano kotizacijo. Odjavo pošljite po elektronski pošti: info@eduvision.si.


Spodnji obrazec za prijavo ne deluje.
Prijava na konferenco: TUKAJ.

Prijava


Naslov seminarja: Mednarodna konferenca EDUizziv  
Organizacija:  
Naslov:  
ID za DDV:  
Telefon:  
E-pošta:
Ime in priimek: